کوتاه کردن پیشانی

منظور از کوتاه کردن پیشانی چیست ؟ یک پیشانی بزرگ ، یا خط رشد موی بالا رفته ، باعث می شود که ویژگی های صورت شما ناهماهنگ و نامتناسب