لیفت پیشانی در تهران - دکتر حیدری

لیفت پیشانی ، نوعی جراحی زیبایی می باشد. این جراحی برای برداشتن چربی و پوست اضافی و محکم کردن ماهیچه های ناحیه پیشانی انجام می شود…