ليفت شقيقه

پوست آویزان در ناحیه شقیقه ، می تواند به چهره ، ظاهری پژمرده داده و گوشه های چشم ها را به سمت پایین بکشد. لیفت شقیقه ، روندی است که به آرامی