لیفت سینه

در جراحی لیفت سینه به منظور بالا کشیدن سینه برش هایی برای برداشتن پوست اضافی و محکم کردن بافت پیرامون ایجاد می شود .جراحی بالا کشیدن سینه به سه روش مختلف…