قدمت جراحی بینی در تهران و البته ایران ﺣﺪود ۵۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه است و روز به روز ﻃﺮﻓﺪاران بیشتری در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺟﺮاﺣﺎن رشته ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ به خود ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. در آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﻳﺎد آﻗﺎی دﻛﺘﺮ اﺻﺎﻧﻠﻮ ﭘﺲ از دﻳﺪن دوره ﻫﺎی این جراحی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح بینی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی پلاستیک به خصوص جراحی بینی در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﻳﺮان، عمل بینی را به دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران آﻣﻮزش داده و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ کردﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاحی در اﻳﺮان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران و جهان

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران و جهان از اواسط قرن پانزدهم میلادی دچار دگرگونی فراوانی گردید به طوری که شخصی به نام هنری فون فولسبندت عمل جراحی زیبایی بینی را برای شخصی که بینی خود را به طور کلی از دست داده بود انجام داد و اقدام به جداسازی پوست بیمار از یکی از اعضای وی و الصاق آن به بینی بیمار نمود.

در جنگ جهانی اول شیوه‌های نوینی در انجام عمل جراحی ابداع شد. شیوه‌های مزبور در خصوص سربازان آسیب‌دیده از جنگ جهانی به کار می‌رفت. در طی همان جنگ عمل جراحی سر و صورت را برای کسانی که در نتیجه جنگ در خندق آسیب‌دیده بودند، انجام می شد.

امروزه عمل جراحی زیبایی در ایالات متحده آمریکا بیش از هر جای دیگری در دنیا رشد کرده است. طبق آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در سال قریب به شش میلیون عمل جراحی ترمیمی در کل ایالات متحده انجام شده است.

تاریخچه جراحی پلاستیک به شدت با تاریخ جراحی بینی عجین است. در قرن 16 میلادی یک جراح ایتالیایی که توسط بسیاری از جراحان دنیا به عنوان پدر جراحی پلاستیک شناخته می شود روشی ابداع کرد که برای مدتی پوست بازو به بینی متصل می شد تا وقتی که ناحیه مورد اشاره خون رسانی جدید پیدا کند سپس پوست بازو از بینی جدا خواهد شد.

این روش اگرچه امروزه خیلی ابتدایی و حتی تا حد زیادی خشن به نظر می رسد ولی به هر حال پایه گذار روش های نوین انتقال بافت از مناطق دور دست نظیر بازو به بینی است. اما پدر جراحی پلاستیک مدرن که یک متخصص گوش و حلق و بینی در نیویورک بود و روش های نوین جراحی به روش بسته را ابداع کرد.

بعدها یک جراح آلمانی روش های ریگر  رینوپلاستی را برای مرد جوانی استفاده کرد که به دلیل بینی بزرگش اعتماد به نفس ضعیفی داشت. در زمانی نه چندان دور جراحی زیبایی یک عمل حرام محسوب می شد و مخالفت اجتماعی و فرهنگی علیه آن شدید بود.

اما امروزه با کشف تأثیرگذاری این جراحی بر روی افزایش اعتماد به نفس فرد و بهبود عملکرد اجتماعی و فردی وی این جراحی بسیار محبوب شده است و مورد توجه همگان قرار گرفته است.

قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی بینی در تهران و دلیل علاقه مردم به این جراحی

قدمت جراحی بینی در تهران همان گونه که گفته شد به چند دهه اخیر باز می گردد و ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ این عمل زیبایی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ بینی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴکی ﺻﻮرت و بینی و ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻗﻮمی و ﻧﮋادی در ﻣﻨﻄﻘﻪ است.

به طور کلی در ﻧﮋاد اﻳﺮانی ﺷﻴﻮع بینی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﻮز ﻏﻀﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی زﻳﺎد اﺳﺖ. در بررسی ﺻﻮرت و بینی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن متوجه خواهید شد ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی بینی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ بینی ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی در ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ افراد اﻳﺠﺎد می کند و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ‌ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه فرد می دهد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم عمل زیبایی بینی ﻛﻞ ﺻﻮرت و ﭼﻬﺮه فرد دچار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی می شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاحی پلاستیک ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ نیست.

قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران و جهان همچنین جراحی پلاستیک نشان دهنده آن است که در قرون گذشته و در اوایل مطرح شدن این پدیده پزشکی ،اعمال جراحی اغلب در دوره‌های جنگ و یا در موارد تصادفات ، مورد اقبال افراد قرار می گرفته، اما در حال حاضر، و در دهه های اخیر ، جراحی پلاستیک به ویژه جراحی رینوپلاستی در خدمت زیبایی و تغییر ظاهر و چهره افراد هم قرار گرفته است. یکی از این اعمال جراحی مقبول خانم ها و هم البته آقایان ، جراحی است، ایران در این زمینه دارای رتبه اول است و پس از ایران آمریکا انگلیس و فرانسه قرار دارند.

قدمت جراحی بینی در تهران و انجام آن در ایران

ایران از نظر تعداد انجام جراحی های بینی در دنیا اول است و پس از ایران كشورهای امریكا، انگلستان و فرانسه در ردیف های بعدی تعداد عمل های جراحی زیبایی بینی قرار دارند.

به طور کلی به تغییر شكل بینی با كاهش یا افزایش اندازه، برداشتن برآمدگی، جمع كردن پره های بینی، تغییر زاویه بین لب بالایی و بینی یا تغییر شكل نوک یا برآمدگی بینی ، جراحی رینوپلاستی گفته می شود. همچنین باید گفت که رایج ترین نوع جراحی پلاستیک در كشور هم كه حدود 70 درصد از جراحی های پلاستیك را به خود اختصاص می دهد، مربوط به بینی است.

البته بخش بسیار زیادی از این جراحی ها هم مربوط به عمل بینی (رینوپلاستی) می شود و بسیاری از جراحی های بینی در كشور ما  تنها به دلیل ظاهری و زیبایی انجام می شود و جنبه مشكلات تنفسی ندارد. بر اساس نظر كارشناسان 95 درصد متقاضیان جراحی های زیبایی را زنان و دختران گروه سنی 14 تا 45 سال تشكیل می دهند و سهم مردان هم پنج درصد از این مقدار است.

قدمت جراحی بینی در تهران

قیمت جراحی بینی در تهران

قیمت جراحی بینی برای بسیاری حائز اهمیت است و از آنجایی که ممکن است نیازمند برنامه ریزی و پس انداز باشد، بیمار باید قبل از جراحی به طور کامل از هزینه های آن آگاهی پیدا کند.

قدمت جراحی بینی در تهران

 

جراحی دماغ یکی از پر طرفدارترین جراحی های زیبایی است که به منظور تغییر شکل ظاهری و بهبود عملکرد بینی انجام می گیرد. نحوه محاسبه هزینه جراحی به عوامل متعددی بستگی دارد. به طور کلی هزینه این جراحی ممکن است شامل موارد زیر شوند:

  • دستمزد متخصص بیهوشی
  • هزینه ی امکانات و وسایل جراحی
  • هزینه محل جراحی (کلینیک یا بیمارستان)
  • هزینه آزمایشات پزشکی
  • هزینه لباس
  • هزینه داروهای تجویزی پس از جراحی
  • دستمزد جراح