قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی بینی در تهران و البته ایران ﺣﺪود ۵۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه است و روز به روز ﻃﺮﻓﺪاران بیشتری در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺟﺮاﺣﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ به خود ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ .

قدمت جراحی بینی در تهران

به طور کلی می توان گفت که قدمت جرالحی بینی در تهران  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۴۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮمی‌ﮔﺮدد. در آن زﻣﺎن زﻧﺪه‌ﻳﺎد آﻗﺎی دﻛﺘﺮ اﺻﺎﻧﻠﻮ ﭘﺲ از دﻳﺪن دورهﻫﺎیی این جراحی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح عمل بینی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ به‌خصوص عمل بینی در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﻳﺮان، عمل بینی را به دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران آﻣﻮزش داده و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ کردﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاحی در اﻳﺮان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

 

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران وجهان

 

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران وجهان از اواسط قرن پانزدهم میلادی دچار دگرگونی فراوانی گردید به طوری که شخصی به نام هنری فون فولسبندت عمل جراحی بینی را برای شخصی که بینی خود را به طور کلی از دست داده بود انجام داد و اقدام به جداسازی پوست بیمار از یکی از اعضای وی و الصاق آن به بینی بیمار نمود.

در جنگ جهانی اول شیوه‌های نوینی را در انجام عمل جراحی ابداع شد. شیوه‌های مزبور در خصوص سربازان آسیب‌دیده از جنگ جهانی به کار می‌رفت. در طی همان جنگ عمل جراحی سر و صورت را برای کسانی که در نتیجه جنگ در خندق آسیب‌دیده بودند برای افرا انجام می شد .

امروزه عمل جراحی زیبایی در ایالات متحده آمریکا بیش از هر جای دیگری در دنیا رشد کرده است. طبق آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در سال  قریب به شش میلیون عمل جراحی ترمیمی در کل ایالات متحده انجام شده است.

قدمت جراحی بینی در تهران و دلیل علاقه مردم به جراحی بینی

قدمت جراحی بینی در تهران همان گونه که گفته شد به چند دهه اخیرباز می گردد وﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ عمل بینی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ بینی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴکی ﺻﻮرت و بینی و ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻗﻮمی وﻧﮋادی در ﻣﻨﻄﻘﻪ است.

 

به طور کلی در ﻧﮋاد اﻳﺮانی ﺷﻴﻮع بینی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﻮزﻏﻀﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی زﻳﺎد اﺳﺖ. در بررسی ﺻﻮرت و بینی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن متوجه خواهید شد ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی بینی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ بینی  ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است  ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی در ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ  افراد اﻳﺠﺎد می کند و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ‌ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه فرد می دهد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم عمل بینی ﻛﻞ ﺻﻮرت و ﭼﻬﺮه فرد دچار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی می‌شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ نیست .

 

 

 

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران و جهان همچنین جراحی پلاستیک نشان دهنده آن است که در قرون گذشته ودر اوایل مطرح شدن این پدیده پزشکی ،اعمال جراحی اغلب در دوره‌های جنگ ویا در موارد تصادفات ، مورد اقبال افراد قرار میگرفته،اما در حال حاضر،ودر دهه های اخیر ،جراحی پلاستیک به ویژه جراحی بینی در خدمت زیبایی وتغییر ظاهر وچهره افراد هم قرار گرفته است. یکی از این اعمال جراحی مقبول خانمها وهم البته آقایان ، جراحی بینی است،ایران در این زمینه دارای رتبه اول است وپس از ایران آمریکا انگلیس و فرانسه قرار دارند.

تاریخچه جراحی پلاستیک وقدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی بینی در تهران و البته ایران ﺣﺪود ۵۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه است و روز به روز ﻃﺮﻓﺪاران بیشتری در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺟﺮاﺣﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ به خود ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ .

به طور کلی می توان گفت که قدمت جرالحی بینی در تهران  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۴۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮمی‌ﮔﺮدد. در آن زﻣﺎن زﻧﺪه‌ﻳﺎد آﻗﺎی دﻛﺘﺮ اﺻﺎﻧﻠﻮ ﭘﺲ از دﻳﺪن دورهﻫﺎیی این جراحی در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮاح عمل بینی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ به‌خصوص عمل بینی در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﻳﺮان، عمل بینی را به دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران آﻣﻮزش داده و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ کردﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاحی در اﻳﺮان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران وجهان

قدمت جراحی زیبایی بینی در تهران وجهان از اواسط قرن پانزدهم میلادی دچار دگرگونی فراوانی گردید به طوری که شخصی به نام هنری فون فولسبندت عمل جراحی بینی را برای شخصی که بینی خود را به طور کلی از دست داده بود انجام داد و اقدام به جداسازی پوست بیمار از یکی از اعضای وی و الصاق آن به بینی بیمار نمود.

در جنگ جهانی اول شیوه‌های نوینی را در انجام عمل جراحی ابداع شد. شیوه‌های مزبور در خصوص سربازان آسیب‌دیده از جنگ جهانی به کار می‌رفت. در طی همان جنگ عمل جراحی سر و صورت را برای کسانی که در نتیجه جنگ در خندق آسیب‌دیده بودند برای افرا انجام می شد .

امروزه عمل جراحی زیبایی در ایالات متحده آمریکا بیش از هر جای دیگری در دنیا رشد کرده است. طبق آمار انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در سال  قریب به شش میلیون عمل جراحی ترمیمی در کل ایالات متحده انجام شده است.

قدمت جراحی بینی در تهران و دلیل علاقه مردم به جراحی بینی

قدمت جراحی بینی در تهران همان گونه که گفته شد به چند دهه اخیرباز می گردد وﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ عمل بینی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ بینی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴکی ﺻﻮرت و بینی و ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ﻗﻮمی وﻧﮋادی در ﻣﻨﻄﻘﻪ است.

به طور کلی در ﻧﮋاد اﻳﺮانی ﺷﻴﻮع بینی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﻮزﻏﻀﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی زﻳﺎد اﺳﺖ. در بررسی ﺻﻮرت و بینی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن متوجه خواهید شد ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی بینی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔ‌ﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ بینی  ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است  ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی در ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ  افراد اﻳﺠﺎد می کند و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ‌ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه فرد می دهد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم عمل بینی ﻛﻞ ﺻﻮرت و ﭼﻬﺮه فرد دچار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی می‌شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ نیست .

قدمت  جراحی زیبایی بینی در تهران وجهان

 

تاریخچه جراحی پلاستیک به شدت با تاریخ جراحی بینی عجین است. در قرن ۱۶ میلادی یک جراح ایتالیایی که توسط بسیاری از جراحان دنیا به عنوان  پدر جراحی پلاستیک شناخته می شود روشی ابداع کرد که برای مدتی پوست بازو به بینی متصل می شد تا وقتی که ناحیه مورد اشاره خون رسانی جدید پیدا کند سپس پوست بازو از بینی جدا خواهد شد.

این روش اگرچه امروزه خیلی ابتدایی و حتی تا حد زیادی خشن به نظر می رسد ولی به هر حال پایه گذار روش های نوین انتقال بافت از مناطق دوردست نظیر بازو به بینی است. اما پدر جراحی پلاستیک مدرن که یک متخصص گوش و حلق و بینی در نیویورک بود و روش های نوین جراحی بینی به روش بسته را ابداع کرد.

 

بعدها یک جراح آلمانی روشهای ریگر  رینوپلاستی را برای مرد جوانی استفاده کرد که به دلیل بینی بزرگش اعتماد به نفس ضعیفی داشت . در زمانی نه چندان دور جراحی زیبایی یک عمل حرام محسوب می شد و مخالفت اجتماعی و فرهنگی علیه آن شدید بود.

اما امروزه با کشف تأثیرگذاری  جراحی بینی بر روی افزایش اعتماد به نفس فرد و بهبود عملکرد اجتماعی و فردی وی این جراحی بسیار محبوب شده است و مورد توجه همگان قرار گرفته است.

قدمت جراحی بینی در تهران

قدمت جراحی بینی در تهران و انجام جراحی بینی در ایران

ایران از نظر تعداد انجام جراحی بینی در دنیا اول است و پس از ایران كشورهای امریكا، انگلستان و فرانسه در ردیف های بعدی تعداد عمل های جراحی زیبایی بینی قرار دارند.

به طورکلی به تغییر شكل بینی با كاهش یا افزایش اندازه، برداشتن برآمدگی، جمع كردن پره های بینی، تغییر زاویه بین لب بالایی و بینی یا تغییر شكل نوك یا برآمدگی بینی جراحی بینی گفته می شود. همچنین باید گفت که  رایج ترین نوع جراحی پلاستیك در كشور هم كه حدود ۷۰ درصد از جراحی های پلاستیك را به خود اختصاص می دهد، مربوط به بینی است.

البته بخش بسیار زیادی از این جراحی ها هم مربوط به عمل بینی (رینوپلاستی) می شود و بسیاری از جراحی های بینی در كشورما  تنها به دلیل ظاهری و زیبایی  انجام می شودو جنبه  مشكلات تنفسی ندارد. بر اساس نظر كارشناسان ۹۵ درصد متقاضیان جراحی بینی را زنان و دختران گروه سنی ۱۴ تا ۴۵ سال تشكیل می دهند و سهم مردان هم پنج درصد از این مقدار است.

 

 

 

 

قیمت جراحی بینی

قیمت جراحی بینی برای بسیاری حائز اهمیت است و از آنجایی که ممکن است نیازمند برنامه ریزی و پس انداز باشد، بیمار باید قبل از جراحی به طور کامل از هزینه های آن آگاهی پیدا کند.

قدمت جراحی بینی

 

جراحی بینی یکی از پر طرفدارترین جراحی های زیبایی است که به منظور تغییر شکل ظاهری و بهبود عملکرد بینی انجام می گیرد. نحوه محاسبه هزینه جراحی بینی به عوامل متعددی بستگی دارد. به طور کلی هزینه جراحی بینی ممکن است شامل موارد زیر شوند:

  • دستمزد متخصص بیهوشی
  • هزینه ی امکانات و وسایل جراحی
  • هزینه محل جراحی (کلینیک یا بیمارستان)
  • هزینه آزمایشات پزشکی
  • هزینه لباس
  • هزینه داروهای تجویزی پس از جراحی
  • دستمزد جراح

 

ثبت نام
اطلاع از
guest
0 پرسش ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات