احتمالاً جراح اقدام‌های زیر را نیز انجام خواهد داد: