جراحی کوچک کردن پره های بینی

جراحی کوچک کردن پره های بینی ، پره های بینی ممکن است نسبت به ساختمان کلی بینی پایین تر یا بالاتر قرار گرفته باشد یا پهن باشد