جراحی چال گونه

جراحی چال گونه تحت بی هوشی موضعی انجام می گیرد و نسبتا جراحی ساده می باشد، مدت زمان جراحی 30 دقیقه می باشد و بعد از انجام جراحی …