دلایل این عدم هماهنگی و عدم تناسب می تواند شامل موارد زیر باشد؟