جراحی شکستگی فک

جراحی شکستگی فک نام دیگر آن شکستگی مندیبل میباشد .درمان شکستگی‌های فک معمولاً نیاز به انجام عمل جراحی  شکستگی فک دارد. جراحی  شکستگی فک …