جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی به جراحی اطلاق می شود که در آن بینی، دارای پوست ضخیم بوده و منافذهای باز بر روی پوست آن وجود دارد.