تزریق چربی

تزریق چربی فرایندی است که برای جوانسازی صورت و افزایش حجم گونه لب و سینه مورد استفاده قرار می گیرد، چربی یک فیلر طبیعی است.